Privacyverklaring CEM Support 


Vanuit CEM Support, CEM SportSupport en CEM JobSupport BV vinden we het belangrijk dat we zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en dat deze zijn beschermd. In deze privacyverklaring geven wij je op een transparante en heldere wijze uitleg hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Uiteraard houden we ons hierbij aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG). 

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. 

CEM SportSupport
Groenewoudseweg 31
6603 DG Wijchen 
info@cemsportsupport.nl 
Telefoon: 06 - 53943480 

CEM JobSupport 
Groenewoudseweg 31
6603 DG Wijchen 
info@cemjobsupport.nl 
Telefoon: 06 - 22926271

Definities
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de termen in deze privacyverklaring gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan toekent.

a) Persoonsgegevens: ieder gegeven betreffende geindentificeerde of identificeerbare persoon. 
b) Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen en vernietigen van gegevens. 
c) Verantwoordelijke: de rechtspersoon die alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
d) Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 
e) Gebruiker van persoonsgegevens: degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken. 
f) Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. 
g) Cliënt/opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die aan CEM Support een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven 
h) Toegang tot persoonsgegevens: de medewerker(s) die direct betrokken zijn bij de dienstverlening zijn geautoriseerd de persoonsgegevens te verwerken. Deze medewerker(s) hebben ten aanzien van alle gegevens van de deinstverlening een beroepsgeheim. 
i) Derden: iedereen, niet zijnde de betrokkende, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.  
j) Toestemming van de betrokken: elke vrije, specifieke wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat van hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.  

Reikwijdte 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen CEM Support. 

Doel verwerking van je persoonsgegevens?
 • je persoonsgegevens worden verwerkt omdat deze noodzakelijk zijn voor het op een juiste wijze uitvoeren van een aan CEM Support opgedragen opdracht/overeenkomst en het sturen van een factuur. 
 • je persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en voldoen aan de AVG-wetgeving 
Waarom worden je persoonsgegevens verwerkt? 
je persoonsgegevens worden verwerkt indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de btrokkene partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen. Voorbeelden zijn:
 • om je als deelnemer te kunnen personaliseren
 • om in geval van calamiteiten in te kunnen grijpen 
 • voor een persoonlijk begeleidingsplan (vitale belangen) 
 • om aan de cliënt/opdrachtgever te rapporteren en verantwoorden 
 • om betalingen te kunnen verwerken en voor wettelijke verplichtingen
 • om de diensten van CEM Support te promoten 
 • om de diensten van CEM Support op een juiste wijze uit te voeren

Welke persoonsgegevens verwerken we: 
Betrokkene: naam, voorletters, voornaam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum. 
De verwerking van gegevens inzake gezondheid worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of voor het begeleiden van betrokkene bij  integratie, participatie en/of de re-integratie in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Cliënt/opdrachtgever:
bedrijfsnaam, adres organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer, KvK nummer, voor- en achternaam contactpersonen, e-mailadres contactpersonen

Wie hebben er toegang tot de gegevens? 

 • alleen die medewerkers hebben toegang tot de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van de opdracht/taak. 
 • degene die de gegevens heeft aangebracht
 • ingeval van aanmelding door een cliënt/opdrachtgever heeft de contactpersoon toegang tot de gegevens van de betrokkene
 • de begeleider(s) en medewerkers van CEM Support 
 • in geval van calamiteiten de betreffende hulpverleners, indien noodzakelijk
 • derden die door CEM Support zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht
 • ieder die toegang heeft tot de gegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennis genomen. 

Verstrekking van persoonsgegevens 

 • tenzij noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de toestemming van betrokkene nodig
 • CEM Support kan in het kader van een wettelijke verplichting, verplicht zijn gegevens van betrokkene aan derden te verstrekken. Dit in het kader van de uitoefening van activiteiten ten behoeve van integratie, participatie en/of re-integratie. Voor deze verstrekking is geen toestemming van de betrokkene nodig. Te denken valt aan het terugmelden van gegevens aan gemeenten of UWV in het kader van de oovereengekomen dienstverlening. 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn getroffen:

 • gegevens die online worden bewaard en verwerkt worden beveiligd met een beveiligde verbinding (SSL-verbinding)
 • onze systemen waarme we werken zijn beveiligd met zo complex mogelijke wachtwoorden die periodiek worden gewijzigd
 • waar mogelijk gebruiken wij tweetraps authenticatie voor een nog betere beveiliging

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

 • persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
 • tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact met de betrokkene.
 • na beëindiging van de met de client/opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de natuurlijke persoon terug te herleiden gegevens en overige data twee jaar na beeindiging van de begeleiding van de betrokkene verwijderd. 

Gegevens inzien of wijzigen?
Als betrokkene heb je het recht op inzage in en/of een afschrift van de op jouw persoon betrekking hebbende gegevens. 
Dien daarvoor een schriftelijk verzoek in door ons een e-mail te sturen. Binnen uiterlijk 4 weken voldoen we aan je verzoek.  

Wat te doen als je het niet eens bent met de opgeslagen en verwerkte gegevens?
 • ben je het niet eens met de  opgeslagen of verwerkte gegevens dien dan schriftelijk een verzoek in waarin je verzoekt om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens.
 • binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de verantwoordelijke je schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan je verzoek zal worden voldaan. 

Klachten? 
Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, ben je van mening dat wij deze privacyverklaring niet naleven of heb je een andere klacht? Stuur ons een e-mail met daarin de beschrijving van je klacht. 
De verantwoordelijke neemt de klacht, conform het geldende klachtenreglemnt in behandeling. 

Wijchen 2018:  CEM Support 

Terug naar de homepage

Contact CEM Support

Sportcentrum Arcus (1e verdieping)
Campuslaan 14
6602 HX Wijchen

Tel. 06 – 539 434 80 Carin Zwartjes 

NEEM CONTACT OP


Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Bekijk dan onze veelgestelde vragen.

Bewegen & Vitaliteit

Bewegen Zoek je ondersteuning om in beweging te komen? Ontdek wat CEM Support voor je kan betekenen. Lees verder

Ondersteuning bij
zelfstandige daginvulling

Ondersteuning bij zelfstandige daginvulling Vind je het moeilijk om je dag zinvol in te vullen? CEM Support helpt je hier graag mee. Lees verder

Ondersteuning bij het
vinden van werk

Ondersteuning bij het vinden van werk Lukt het je maar niet om een baan te vinden? CEM Support ondersteunt je hierbij. Lees verder

Trainingen en cursussen

Training en Cursussen Vergroot je kansen op werk! CEM Support biedt trainingen en cursussen. Lees verder