Vragen?
Neem contact met ons op.

Algemene voorwaarden CEM Support


Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a) opdrachtnemer: CEM Support handelend onder de namen van CEM SportSupport en MindSupport gevestigd aan de Graafseweg 636, 6603 CM te Wijchen;
b) opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met CEM Support een overeenkomst van opdracht is aangegaan;
c) opdracht: de overeenkomst van opdracht, tussen CEM Support en de opdrachtgever, krachtens welke CEM Support diensten levert aan de opdrachtgever; 
d) tarief/prijs: het totale bedrag, exclusief BTW, dat CEM Support factureert aan de opdrachtgever voor de dienstverlening zoals is overeengekomen;
e) wettelijke vertegenwoordiger : de ouder of verzorger die als natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, ten behoeve van zijn kind een overeenkomst sluit tot het afnemen van een dienst van CEM Support; 
f) instelling(en): de instelling en haar vertegenwoordiger(s), zoals bijvoorbeeld een zorginstelling of zorgaanbieder die bevoegd is namens de wettelijk vertegenwoordiger(s) een overeenkomst te sluiten tot het afnemen van een dienst van CEM Support;
g) deelnemer(s): de persoon welke door de opdrachtgever of wettelijke vertegenwoordiger is aangemeld/ingeschreven en deelneemt aan de diensten van CEM-Support;
h) begeleider/coach : de natuurlijke persoon die de dienst voor CEM-Support uitvoert of ondersteunt. 
I) diensten CEM Support zijn: 
CEM SportSupport: 

  • Organisatie adviesbureau: het bieden van (sport)advies aan mensen en organisaties door middel van o.a. project en interim-management, advies en consultancy, training en begeleiding, sportsupport (SBI-code 70221);
  • Begeleiden van deelnemers naar participatie in de maatschappij (o.a. vrijetijdsbegeleider, participatiecoach, leefstijl/vitaliteitcoach); 
  • Studiebegeleiding, vormgeving en onderwijs n.e.g. (SBI-code 85.59.9); 
  • Maatschappelijk werk (SBI-code 88.99.2); 
  • Preventieve gezondheidszorg (SBI-code 86.92.3) 
    Indien er zorgeisen aan het begeleiden van een deelnemer met lichamelijke en/of psychische klachten worden gesteld, dan is de betreffende begeleider tevens een zorgverlener. 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten) vormen van dienstverlening die CEM Support biedt. 
2. Deze algemene voorwaarden hebben qua toepasselijkheid voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. 
3. Van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden kan worden afgeweken door schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen 
1. Offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, behalve als door CEM Support anders schriftelijk is vermeld. 
2. Offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen. 
3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, -verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
4. Indien de in lid 3 vermelde kosten gedurende de uitvoeringsperiode van de overeenkomst stijgen, is CEM Support gerechtigd deze door te berekenen. Indien de hogere kosten leiden tot een prijsstijging van de totale opdracht met meer dan 10%, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
5. In offertes en aanbiedingen of een daarmee vergelijkbaar stuk wordt aangegeven: 
a. naam van de opdrachtgever; 
b. begindatum en einddatum of uitvoeringsperiode van de opdracht; 
c. het tarief, exclusief BTW; 
d. eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden. 
6. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de offerte, opdrachtbevestiging of daarmee vergelijkbaar stuk zijn slechts dan van kracht indien deze schriftelijk door CEM Support zijn bevestigd. 

Artikel 4: Informatieverstrekking 
1. CEM Support verstrekt schriftelijk, mondeling of digitaal informatie over haar dienst(en) aan iedere (potentiële) opdrachtgever, wettelijke vertegenwoordiger, instelling en deelnemer. 
2. De in lid 1 genoemde informatie is duidelijk en ondubbelzinnig en bevat tenminste informatie over:
a. wie CEM Support is, hoe te bereiken en welke diensten zij aanbiedt; 
b. de inhoud van de dienst en wie de uitvoering van de dienst(en) verzorgt; 
c. welke gegevens worden genoteerd en met welk doel; 
d. verhouding deelnemers en begeleider/coach; 
e. de duur, wijze van beëindiging en kosten van de dienst(en; 
f. hoe wordt omgegaan met veiligheid, privacy en klachten. 
g. desgewenst sluit CEM Support met cliënt een verwerkersovereenkomst. 
3. Door CEM Support uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever/wettelijke vertegenwoordiger is verstrekt. 
4. Opdrachtgever is gehouden CEM Support tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de opdracht van belang is. 
5. CEM Support gaat uit van de juistheid van de informatie die haar door de opdrachtgever/wettelijke vertegenwoordiger, betreffende deelnemer(s), is verstrekt en is derhalve bij onjuiste informatie niet aansprakelijk voor eventuele schade.
6. Opdrachtgever/wettelijke vertegenwoordiger of instelling is verplicht in geval de deelnemer een zorgbehoefte heeft rechtstreeks aan de betreffende zorgverlener schriftelijk alle informatie, inclusief wijzigingen, over de fysieke en mentale conditie van de deelnemer(s) te verstrekken, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het invloed heeft of kan hebben op het deelnemen aan de diensten van CEM Support. Hieronder vallen o.a. medicijngebruik, ziektes, zorgvragen en beperkingen qua belastbaarheid. 

Artikel 5: Gegevensverwerking 
1. De opdrachtgever, wettelijke vertegenwoordiger of instelling stemt erin toe dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van CEM Support. Deze gegevens worden behandeld volgens het privacyreglement dat is geplubiceerd op de website van CEM Support. 
2. Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.  

Artikel 6: Duur, beëindiging en opzegging van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tot levering van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht door opdrachtgever schriftelijk en ondertekend aan CEM Support is bevestigd. 
2. CEM Support start met de uitvoering van de opdracht nadat CEM Support de offerte of aanbieding schriftelijk ondertekend retour heeft ontvangen. 
3. CEM Support heeft het recht om de dienstverlening te ontbinden in geval: 
a. overmacht aan de zijde van CEM Support, zonder dat zij gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding; 
b. opdrachtgever aan een of meerdere verplichtingen jegens CEM Support niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt; 
c. opdrachtgever in staat van faillisement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding. 
d. bij herhaaldelijk wangedrag van de deelnemer, wettelijke vertegenwoordiger of instelling. 
e. bij herhaaldelijk te laat betalen. 

Artikel 7: Betaling, niet tijdige betaling en tariefwijziging
1. Opdrachtgever, wettelijke vertegenwoordiger of instelling is verantwoordelijk voor betaling van de factuur van de te leveren/geleverde dienst(en), binnen 14 dagen na dagtekening factuur of via maandelijkse automatische incasso. 
2. Bij het niet tijdig betalen van de factuur ontvangt opdrachtgever, wettelijke vertegenwoordiger of instelling een herinnering om binnen 14 dagen te betalen. Wanneer betaling niet geschiedt, dan is men in verzuim en houdt CEM Support zich het recht voor om de vordering over te dragen aan een incassobureau en deelnemer(s) te weigeren. 
3. Als opdrachtgever, wettelijke vertegenwoordiger of instelling in verzuim is, dan wordt de wettelijke handelsrente gevorderd, naast de incassokosten. 
4. Indien CEM Support buitnerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden hiermee gefixeerd op 15% over de eerste € 3.000,- ; 10% over het meerdere tot € 6.000,-, 8% over het meerdere tot € 15.000,-, 5% over het meerdere tot € 60.000,- en 3% over het meerdere. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40,-. 
5. CEM Support heeft het recht om tarieven te wijzigen. Tariefwijzigingen gaan in bij het aangaan van nieuwe contracten of bij contracten voor onbepaalde tijd, bij de eerstvolgende facturatie/incasso. 

Artikel 8: Afwezigheid / afmelden 
1. Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een begeleidings/coachingstraject dan dient de opdrachtgever, wettelijke vertegwoordiger of instelling de deelnemer vroegtijdig, maar tenminste 24 uur voor de activiteit af te melden bij de begeleider/coach van CEM Support. CEM Support stelt hiervoor een rechtstreeks telefoonnummer en emailadres van de begeleider/coach beschikbaar. Bij een afmelding is er geen recht op restitutie, tenzij anders is overeengekomen. 
2. Bij langdurige afwezigheid ten gevolge van omstandigheden waarop een deelnemer geen invloed heeft (minimaal één maand en langer) is het mogelijk, na overleg met CEM Support, de betaling tijdelijk stop te zetten. Hierbij geldt een maximum van 3 maanden. 

Artikel 9: Professionaliteit van CEM Support 
1. CEM Support zal zich, uiteraard met inachtnemening van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden inspannen om de opdrachtgever naar beste vermogen van dienst te zijn. 
2. CEM Support werkt bij de begeleiding van deelnemers die psychische en/of lichamelijke klachten hebben, altijd met professionele en deskundige begeleiders/coaches. CEM Support werkt bij de begeleiding van deelnemers naar en tijdens werk met deskundige jobcoaches.  
3. CEM Support biedt alle waarborgen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deelnemers in een veilige omgeving t ebegeleiden/coachen. 
Hiervoor is een verklaring omtrent gedrag (VOG) in alle vrijetijdsbegeleiders, participatiecoaches, leefstijl/vitaliteitcoach en jobcoach verplicht. Tevens vindt bij het aantrekken van begeleiders/coaches een onderzoek plaats, waarin gecontroleerd wordt of potientiële begeleiders/coaches de benodigde diploma's en certificaten bezitten en worden referenties opgevraagd. 

Artikel 10: Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)
1. Tijdens overmacht worden de leverenigs- en andere verplichtingen van CEM Support opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CEM Support niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  
2. Indien CEM Support bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk heeft gepresteerd of nog kan presteren, is CEM Support gerechtigd het reed geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
3. Onder overmacht vallen onder andere: wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van CEM Support, algemene vervoersproblemen en ziekte van leidinggevenden van CEM Support. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid CEM Support ter zake van toerekenbare tekortkoming 
1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aanvaardt CEM Support volledige aansprakelijkheid voor vervangende schadevergoeding van haar prestatie, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.  
2. CEM Support beperkt haar aansprakelijkheid voor directe schade - behoudens gevallen van opzet en grove schuld van CEM Support of leidinggevende ondergeschikte van CEM Support - tot 15% van de op grond van die overeenkomst door CEM Support ter zake van haar eigen werkzaamheden gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting) . Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade, dan wel redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade. 
3. CEM Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid ter zake van onrechtmatig handelen (wettelijke aansprakelijkheid) 
1. In geval van een onrechtmatige daad van CEM Support, of van haar medewerkers of ondergeschikten waarvoor CEM Support rechtens aansprakelijkheid gehouden kan worden, is CEM Support slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
2. Aansprakelijkheid van CEM Support voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in lid a) van dit artikel wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,-

Artikel 12: Intellectueel eigendom  
1. Het auteursrecht evenals alle overige rechten van intellectueel eigendom op methoden en op schriftelijk of op andere informatiedragers, vastgelegde stukken zoals rapporten, offertes en andere documentatie c.q. materialen die door CEM Support aan de opdrachtgever, wettelijke vertegenwoordiger of instelling ter beschikking worden of zijn gesteld, berusten uitsluitend bij CEM Support. 
2. Indien blijkt dat de opdrachtgever, wettelijke vertegenwoordiger of instelling de in lid 1 van dit artikel genoemde materialen aan derden ter beschikking heeft gesteld, of ten eigen bate heeft gebruikt, terwijl dit niet noodzakelijk was voor het doel waarvoor het materiaal ter beschikking was gesteld, verbeurt de opdrachtgever, wettelijke vertegenwoordiger of instelling een boete van € 1.000,= per overtreding en is de opdrachtgever, wettelijke vertegenwoordiger of instelling aansprakelijk voor de schade welke CEM Support door dat ter beschikking stellen of ten eigen bate gebruiken mocht lijden. 

Artikel 13: Opmerkingen en klachten 
1. Opdrachtgever, wettelijke vertegenwoordiger of instelling is ten alle tijden bevoegd tot het maken van opmerkingen, stellen van vragen en geven van suggesties met betrekking tot de dienstverlening van CEM Support. 
2. Voor de behandeling van klachten maakt CEM Support gebruik van een klachtenreglement, welke is gepubliceerd op de website van CEM Support. U kunt uw klacht indienen door middel van een klachtenformulier en dit sturen naar de directie van CEM Support of door het sturen van een emailbericht. 
3. De oopmerkingen, vragen, suggesties, klachten worden binnen maximaal 5 werkdagen behandeld. 
4. Mocht er een geschil blijven bestaan tussen opdrachtgever, wettelijke vertegenwoordiger of instelling en CEM Support, dat niet onderling kan worden opgelost, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. 

Artikel 14: Bekendmaking
Deze algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website van CEM Support (CEM SportSupport). www.cem-support.nl 

Artikel 15: Wijzigingen en aanvullingen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd door CEM Support en zij houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen wanneer zij dat nodig acht, maar tenminste wanneer wet- en/of regelgeving dit verplicht en in het geval van kennelijke verschrijvingen. 
2. De gewijzigde voorwaarden hebben bij publicatie direct gelding en zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe opdrachten. 
3. In gevalle waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist opdrachtnemer. 

Artikel 16: Toepasselijk recht
1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 17: Inwertreding en citeertitel 
1. Deze algemene voorwaarden treden in werking.  
2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden van CEM Support. 

Terug naar de homepage

Contact CEM Support

Sportcentrum Arcus (1e verdieping)
Campuslaan 14
6602 HX Wijchen

Tel. 06 – 539 434 80  

NEEM CONTACT OP


Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Bekijk dan onze veelgestelde vragen.

Bewegen & Vitaliteit

Bewegen Zoek je ondersteuning om in beweging te komen? Ontdek wat CEM Support voor je kan betekenen. Lees verder

Ondersteuning bij
zelfstandige daginvulling

Ondersteuning bij zelfstandige daginvulling Vind je het moeilijk om je dag zinvol in te vullen? CEM Support helpt je hier graag mee. Lees verder

Ondersteuning bij het
vinden van werk

Ondersteuning bij het vinden van werk Lukt het je maar niet om een baan te vinden? CEM Support ondersteunt je hierbij. Lees verder

Trainingen en cursussen

Training en Cursussen Vergroot je kansen op werk! CEM Support biedt trainingen en cursussen. Lees verder